Privacy and cookies policy | Staircon
 
 
 
 
Staircon

Vår integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet och garanterar att vi kommer hålla dina uppgifter säkra och privata och att inte sälja dina uppgifter vidare.

Hur vi använder din personliga information

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi som företag och koncern behandlar dina personuppgifter. Detta inkluderar vad du berättat om dig själv, hur vi behandlar den information vi har om dig som kund och hur vi kommer att kommunicera med dig rörande våra produkter och tjänster. Policyn förklarar hur vi arbetar med detta och hur gällande lag skyddar dig.

Vilka vi är

Elecosoft PLC och dess dotterbolag som definierats i section 1159 av UK Companies Act 2006 (”vi”) ska skydda och respektera din integritet.
Om du har några frågor eller vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen maila oss på info@elecosoft.se eller ring oss på  010-130 87 00. Genom att besöka www.elecosoft.se och/eller använda vår programvara accepterar och samtycker du till det arbetssätt som beskrivs i denna policy.

I enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd (dataskyddslagen 1998 och dataskyddsdirektivet (95/46/EC) och sådan annan likvärdig lagstiftning som antagits eller ändras från tid till annan) beror den organisation som kontrollerar dina personuppgifter på vilket land du befinner dig i och/eller vilken produkt du köpt eller frågat om enligt följande:

Företag Adress Produkt
Sverige
Elecosoft Consultec AB Storgatan 40, SE-931 31 Skellefteå Powerproject, Bidcon, Sitecon, Statcon, Staircon, Elecosoft BIMCloud
Storbritannien
Elecosoft UK Ltd Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham Buckinghamshire HP17 8LJ Powerproject, Easyplan, Bidcon, Staircon, Elecosoft BIMCloud, Framing
Eleco Software Ltd Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham Buckinghamshire HP17 8LJ Arcon Evo, 3D Architect (various modules for Arcon and 3D Architect), Makerbot 3D printers, Craftbot 3D printers, Building Regs
Integrated Computing & Office Networking Ltd (ICON) Parkway House, Pegasus Way, Haddenham Business Park, Haddenham Buckinghamshire HP17 8LJ IconSystem building data solutions
Tyskland
Asta Development GmbH Egon, Eiermann, Allee 8, 76187 Karlsruhe Powerproject
Esign Software GmbH Deisteralle 18, 31785 Hamein Arcon Evo, Arcon, o2c
Esign Software GmbH Warmbüchenstraße 17 D – 30159 Hannover Interiormarket, Marketingmanager, easybo and solutsion for interior visualisation
USA
Elecosoft LLC 10233 S Parker Road, Suite 300, Parker, Colorado 80134 Powerproject
Nederländerna
Elecosoft BV Klomperweg 141 6741 PG Lunteren Powerproject, Easyplan

 

Hur lagen skyddar dig

Din integritet är skyddad av vår integritetspolicy såväl som av lag. Det här avsnittet förklarar hur det fungerar.
Dataskyddslagen säger att vi endast får använda personuppgifter om vi har en laglig grund till det. Vilket även inkluderar delning av personuppgifter utanför Elecosoft. Enligt lag måste man ha ett av följande skäl till att spara och använda personuppgifter för att det ska uppstå ’laglig grund’;

 • Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
 • Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
 • Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 • Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Intresseavvägning är när vi har en affärs- eller kommersiell anledning att använda information om dig. Det får inte på ett orättvist sätt gå emot vad som är rätt och bäst för dig. Under avsnittet ’Hur vi använder dina personuppgifter’ har vi noterat i vilka situationer vi tillämpar intresseavvägning som laglig grund.

Nedan har vi beskrivit hur och varför vi kan komma att använda dina personuppgifter, och vilken laglig grund vi har till detta. Här har vi även förklarat vad våra intressen är vid ’intresseavvägning’.

Hur vi använder dina personuppgifter

Nedan har vi beskrivit hur och varför vi kan komma att använda dina personuppgifter, och vilken laglig grund vi har till detta. Här har vi även förklarat vad våra intressen är vid ’intresseavvägning’.

Vad vi använder dina personuppgifter till Laglig grund Våra intressen
För att hantera vår relation med dig eller ditt företag. Avtal Hålla våra register uppdaterade för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster.
Att utveckla nya sätt att möta våra kunders behov och att utveckla vår verksamhet. Avtal Utveckla nya produkter och tjänster som lever upp till våra kunders krav.
Att utveckla och genomföra marknadsaktiviteter. Intresseavvägning Berätta för dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
Att utvärdera hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. Intresseavvägning Effektivt uppfylla våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter.
Att ge råd och vägledning om våra produkter och tjänster. Intresseavvägning Bistå med support och hjälpa dig använda våra produkter och tjänster på bästa sätt.
Att leverera våra produkter och tjänster. Avtal Effektivt uppfylla våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter.
Vid fakturering, hanteringa av krav etc. Intresseavvägning
Att driva vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärskapacitet, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision. Avtal, intresseavvägning och vår rättsliga förpliktelse. Att anpassa oss efter de regler som gäller för oss. Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter.
Att utöva våra rättigheter som anges i avtal eller kontrakt. Avtal

 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Typ av personuppgift Beskrivning
Kontaktuppgifter Var och hur man kontaktar dig.
Avtalsuppgifter Detaljer om den produkt eller tjänst som vi tillhandahåller till dig.
Kommunikationer Vad vi noterat från e-post, samtal och skriftlig kommunikation mellan oss alternativt erhållit via e-post.
Användningsdata Övriga uppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster.

Vart vi samlar personuppgifter från

Vi kan samla in personuppgifter om dig eller ditt företag från dessa källor:
Data du ger oss:

 • När du använder våra produkter och tjänster
 • När du pratar med oss i telefon eller personligen
 • När du använder vår hemsida
 • Via mail och brev
 • Via kundundersökningar
 • Om du deltar i våra tävlingar eller kampanjer

Data från tredje part vi arbetar med:

 • Via offentliga informationskällor
 • Via våra återförsäljare
 • Via bolag som tillhandahåller kontaktlistor och marknadsundersökningar

Vem vi delar dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med företag inom Elecosoft Plc och med dessa organisationer:

 • Tjänsteleverantörer som vi använder för att driva våra tjänster
 • Återförsäljare och partners som vi använder för att leverera produkter och tjänster
 • Företag som bedriver marknadsundersökningar

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om strukturen av Elecosoft Plc skulle förändras i framtiden:

 • Vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller tillgångar. Eller så kan vi förvärva andra företag och integreras/slås samman med dem.
 • Under en sådan process kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra parter. Det kommer enbart att ske om vi kan säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och säkert sätt.
 • Om en förändring skulle ske av vår koncern kan andra parter komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i denna policy.

Skicka uppgifter utanför EES

Vi skickar bara dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för:

 • Vi har en skyldighet att göra det på grund av lag.
 • Att arbeta tillsammans med våra samarbetspartners som tillhandahåller våra produkter och tjänster.

Om vi skickar dina uppgifter utanför EES kommer vi se till att de skyddas på samma sätt som inom EES. Vi använder en av dessa skyddsåtgärder;

 • Överföringen sker till ett land som ger samma skydd som ger samma skydd som EES. Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida för dataskydd.
 • Skriva avtal med mottagaren som gör att de måste skydda uppgifterna på samma sätt som EES. Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida för dataskydd.
 • Överföringen sker till organisationer som ingår i Privacy Shield. Detta är ett ramverk som anger sekretessnormer för uppgifter som skickas mellan länder i EU och USA. Det säkerställer att skyddet liknar det som används inom EES. Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida för dataskydd.

Om du inte vill lämna dina personuppgifter

När vi har ett avtal med dig kan vi behöva samla personuppgifter från dig.
Om du inte vill ge oss dina personuppgifter kan det hindra oss från att uppfylla våra skyldigheter. Det kan också innebära att vi inte kan leverera produkter och tjänster till dig, vilket kan göra att vi behöver avbryta en produkt eller tjänst som du har hos oss.

Marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att uppmärksamma dig på relevanta produkter och erbjudanden. Det är vad vi menar med ’marknadsföring’.
Den information vi har om dig är den du själv meddelat till oss, den vi samlat in när du använt våra produkter eller tjänster eller den vi fått från tredje part som vi arbetar med.

Vi använder enbart dina personuppgifter för marknadsföring där vi har ett s.k legitimt intresse att göra det. Det är när vi har en affärs- eller kommersiell anledning att använda dina uppgifter. Marknadsföringen får inte gå emot vad som är rätt och bäst för dig.

Du kan när om helst be oss sluta med marknadsföring till dig genom att kontakta oss eller välja alternativet ”unsubscribe” på kommunikationen du får.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund inom Elecosoft eller att vi har kontakt med dig om våra produkter eller tjänster. Om du avslutar ditt avtal hos oss eller begär att vi slutar ta kontakt med dig kan vi behålla dina uppgifter på obestämd tid om de inte går att ta bort på grund av juridiska, reglerade eller tekniska skäl. Vi kan också spara dina personuppgifter på grund av statistiska skäl. Om vi gör det kommer vi se till att din integritet är skyddad och att vi bara använder uppgifterna till nämnda ändamål.

Så här får du en kopia av dina personuppgifter

Önskar du att få tillgång till dina registrerade personuppgifter hos oss kan du skicka ett mail till info@elecosoft.se

Vad händer om du vill att vi ska sluta använda dina personuppgifter?

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter eller be oss radera dem så länge det inte finns något behov av att vi behåller dem. Detta kallas ”rätten att invända”, ”rätten att radera” eller ”rätten att glömma”.

Det kan finnas tekniska, avtalsmässiga eller andra officiella skäl till att vi behöver behålla eller använda dina uppgifter – men var god meddela oss om du inte vill att vi gör det.

Vi skulle kunna begränsa användningen av dina personuppgifter. Då skulle de bara kunna användas för vissa saker (till exempel rättsliga krav eller juridiska rättigheter). Vid en sådan situation skulle vi inte använda eller dela informationen på andra sätt.
Kontakta oss om du vill att vi invända mot vår användning, vill att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsa vår användning av dina personuppgifter.

Cookies

Vår hemsida använder cookies för att skilja dig från andra användare på hemsidan. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar på din webbläsare eller datorns hårddisk om du tillåtit det. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. Cookies hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker hemsidan. Det ger oss också information som gör att vi kan förbättra hemsidan. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies.

Vi använder följande cookies:

 • Strikt nödvändiga cookies. Dessa behövs för att vår hemsida ska fungera. Här innefattas till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra undersidor av hemsidan.
 • Cookies för analys och prestanda. Dessa möjliggör för oss att känna igen och räkna antalet besökare på hemsidan. Det ger oss också en uppfattning kring hur hemsidan används. Statistiken från dessa cookies används till förbättringsarbete av hemsidan.
 • Cookies för funktionalitet. Dessa används för att känna igen dig när du besöker hemsidan. Detta gör det möjligt för oss att personifiera dig och komma ihåg dina preferenser (till exempel språkval eller region).
 • Targeting cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår hemsida, de sidor du besökt och de länkar du har följt. Informationen används för att göra hemsidan och marknadsföring mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje part i detta syfte.

I denna tabell har vi förklarat de specifika cookies som vi använder och i vilket syfte de används;

Cookies som används på vår hemsida:

Name Funktion
__utma,__utmb Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att kontrollera trafik, sökfrågor och besök på hemsidan.
__utmc Google Analytics lagrar IP-adresser anonymt på sina servrar i USA, och varken CIVIC eller Google associerar din IP-adress med någon personligt identifierbar information.
__utmz Dessa cookies gör att Google kan avgöra om du är en återvändande besökare på hemsidan och spåra vilka undersidor du besökt under din session.
__utmt Cookie som används för att beräkna webbplatshastighet.

 

Om du inte vill spåras av Google Analytics

Via Google kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din webbläsare. Detta tillägg gör att du kan begränsa att vilka data som samlas in och används av Google Analytics på den webbläsare där det är installerat. Om du inte vill påverkas av tredjeparts användning av cookies för marknadsföring kan du besöka sidan för borttagning av nätverksannonsering.

De senaste versionerna av både Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox  har ett alternativ ”spåra mig inte” som du kan aktivera om du inte vill tillhandahålla oss eller någon annan hemsida information om sidorna du besökt eller webbläsaren du använder. Google håller för närvarande på att utveckla en liknande funktion för Chrome.

For Internet Explorer:
Klicka på Verktyg -> Säkerhet -> Spårningsskydd.

Firefox 4:
Klicka på Firefox-knappen längst upp till vänster och välj ”Val”. Byt till fliken avancerat och kryssa i alternativet ”jag vill inte bli spårad”.

 

Hur tar man bort cookies?

For Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Deleting%20cookies

Google Chrome:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95582

Observera att tredje part (inklusive exempelvis annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster som webbtrafiksanalystjänster) kan använda cookies utanför vår kontroll.
Du kan välja att helt blockera cookies via inställningar i din webbläsare men då kan du inte komma åt hela eller delar av vår hemsida.

Användande av hemsidan

Informationen på denna hemsida är avsedd att vara användbar och informativ för kunder och investerare i Elecosoft (Elecosoft Plc).

Även om Elecosoft har tagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att fakta som finns på hemsidan är korrekt lämnas ingen garanti, uttryckligen eller underförstådd om dess fullständighet och riktighet. Informationen på denna hemsida kan när som helst ändras av Elecosoft.

Elecosoft ska inte vara ansvarig för förlust eller skada som kan uppkomma, direkt eller indirekt genom användningen av någon information på denna hemsida. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ge några råd eller instruktioner när det gäller investering i Elecosoft. Om du behöver råd, ber vi dig kontakta en professionell rådgivare. Innehållet på denna hemsida utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp av aktier eller andra värdepapper i Elecosoft.

Vissa länkar på hemsidan leder till andra hemsidor som inte kontrolleras av Elecosoft. När du klickar på någon av dessa lämnar du den här hemsidan. Elecosoft tar inget ansvar för materialet på någon hemsida som inte kontrolleras av Elecosoft.

Innehållet på dessa hemsidor är Elecosofts egendom. Elecosoft tillåter dig härmed att kopiera dokument eller sidor från den här hemsidan för icke-kommersiellt bruk inom din organisation, förutsatt att alla kopior du för av sådant innehåll behåller all upphovsrätt och annan äganderättsenlig information och ansvarsskrivningar som finns här. Alla rättigheter förbehållna.

Klagomål

Vänligen meddela oss om du är missnöjd med hur vi har använt dina personuppgifter. Du når oss enklast via mail till info@elecosoft.se

 

 
Print this page
 
Följ oss

Facebook

En försmak av framtidens Staircon

För att göra våra kunders affär så effektiv, produktiv och lönsam som möjligt utvecklar vi ständigt vår programvara Staircon för trappdesign och tillverkning. Vi har just nu ett stort fokus […]

 
 
 
https://www.staircon.com/sv https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema